Markus Pizzeria

Gorgonzola 3

13C Gorgonzola 3

Kondyrfilet, løg og gorgonzola.
Alm. 83.00,-
Fam. 165.00,-